Skip to main content

Privacy Policy - Photo/Video Purposes

Consent to the processing of personal data for the purpose of participating in photo/video content.

With effect from October 17th 2022

Súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním mojich osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  (ďalej len „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), ktoré poskytujem prevádzkovateľovi – spoločnosti Touch4IT s.r.o., so sídlom: Hany Meličkovej 5, 841 05 Bratislava, IČO: 48 024 066 (ďalej len „prevádzkovateľ“), na účel stanovený nižšie. So všetkými vyplnenými časťami tohto formulára som bol/a oboznámený/á. Všetky údaje sú presné, pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Rozsah a účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré budú zhromažďované a spracúvané zahŕňajú: 

 • identifikačné údaje a kontaktné údaje (t.j. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo prípadne poskytnutý životopis a údaje v ňom) na účely:
  • evidencie v databáze prevádzkovateľa,
  • prihlasovania na vzdelávacie akcie, prieskumy spokojnosti a iné,
  • doloženia kvalifikačných predpokladov pri účasti na výberových konaniach prevádzkovateľa,
 • obrazové snímky (fotografie), zvukovo-obrazové záznamy poskytnuté vytvorené na akciách požadovaných prevádzkovateľom na účely:
  • spracovania obrazových a zvukovo-obrazových záznamov súvisiacich s činnosťou prevádzkovateľa (fotografie pre profily na intranete, fotografie pre marketingové účely na propagačné materiály, a pod.),
  • zverejnenie fotografií v tlačenej firemnej prezentácii prevádzkovateľa, napríklad firemný bulletin, firemný e-mail, na webových stránkach prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ ma týmto informoval, že personálnu agendu spracúva s využitím užívateľského programu a pre nevyhnutné zásahy do softwaru využíva oprávnenú osobu.

Týmto udeľujem prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely a spôsobmi uvedenými v bode A) a v bode B) predchádzajúceho odseku. Potvrdzujem, že som bol/a poučený/á o týchto mojich právach.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas so spracúvaním osobných údajov obsiahnutý v tomto formulári.

Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov sa dá kedykoľvek odvolať.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: +421 907 336 676, hi@touch4it.com.